P R O J E C T   C E P I
CEPI SAS Center of Excellence

Title: Center of Excellence - Physics of Information
Duration: 01/2005 - 12/2008
Coordinator: Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
Homepage:http://www.quniverse.sk/cepi/

Project Goal: (in Slovak) Konštituovanie CE Fyzika informácie sa opiera o koncepciu informácie ako fyzikálnej entity (R. Landauer), existencie tvrdých fyzikálnych (aj ked zatiaľ stále nedosiahnutých) limitov informatiky, ktoré spadajú do oblasti kvantovej fyziky, o koncepciu budovania štruktúr atóm po atóme (R.Feynman), čo otvára dvere nano a pikoelektronike a kvantovým informáciam. Prístroje, ktoré symbolizujú tento vývoj sú rastrovacie sondové mikroskopy ako diagnostické a technologické nástroje (G.Binning, Rohrer Nobelova cena 1986). Interdisciplinárne koncipované CE pokrýva výskum od matematiky kvantových štruktúr až po aplikácie fyziky v informačných konfiguráciách. Funkcia CE sa opiera o riešiteľov, ktorí zatiaľ získali 7 projektov EÚ pričom 1 projekt 6RP sa v súčasnosti koordinuje a troch projektov NATO, čo im otvára dvere do Európskeho výskumného priestoru. Prístrojová technika, aj ked čiastočne zastaralá, ktorá sa musí neustále inovovať, je unikátna najmä v oblasti elektrónovej litografie a metód rtg rozptylu. CE bude školiť 10-15 doktorandov ako aj diplomantov. Študentom umožní prístup na veľké európske experimentálne zariadenia, synchrotróny, výpočtové strediská. Tiež bude stimulovať integráciu študentov do medzinárodných výskumných projektov a kolaborácií.

CE-PI integruje široké spektrum projektov a tém v matematike a fyzike, čím vytvorí podmienky pre kvalitatívne nové výskumné možnosti pre základný výskum v oblasti fyziky informácie.

Key researchers: Vladimír Bužek, Anatolij Dvurečenskij, Eva Majková, Štefan Luby, Ivan Kostič, Mário Ziman, Martin Plesch, Sylvia Pulmanová, Anna Jenčová, Matej Jergel, etc.