TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC
 1. Kvantová mechanika v jazyku tenzorových súčinových stavov
  školiteľ: Andrej Gendiar
  Bližsie informácie sú k dispozícii priamo u školiteľa.
  Kontakt: gendiar@savba.sk
 2. Kvantový vesmír - formulácia fyzikálneho priestoru
  školiteľ: Andrej Gendiar
  Bližsie informácie sú k dispozícii priamo u školiteľa.
  Kontakt: gendiar@savba.sk
 3. Kvantová nekompatibilita a no-go teorémy
  školiteľ: Mário Ziman
  Bližsie informácie sú k dispozícii priamo u školiteľa.
  Kontakt: ziman@savba.sk
 4. Kvantové merania bez certifikovaných prístrojov
  školiteľ: Mário Ziman
  Bližsie informácie sú k dispozícii priamo u školiteľa.
  Kontakt: ziman@savba.sk
 5. Kvantová komunikácia v komplexných kvantových sieťach
  školiteľ: Mário Ziman
  Bližsie informácie sú k dispozícii priamo u školiteľa.
  Kontakt: ziman@savba.sk
 6. Relativistické efekty v kvantových matematických štruktúrach
  školiteľ: Mário Ziman
  Bližsie informácie sú k dispozícii priamo u školiteľa.
  Kontakt: ziman@savba.sk
 7. Kvantová termodynamika
  školiteľ: Mário Ziman
  Bližsie informácie sú k dispozícii priamo u školiteľa.
  Kontakt: ziman@savba.sk