TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC
 1. Ako sa správa magnetický materiál vo fraktálnej geometrii?
  školiteľ: Andrej Gendiar (andrej.gendiar@savba.sk)
  Fraktál je matematická množnina charakteristická neceločíslenou Hausdorfovou dimenziou, ktorá má svoju vnútornú rekurentnú samopodobnú štruktúru. Ak do takejto geometrie vložíme kvantovomechanické objekty (napr. spinové operátory), môže dôjsť k organizovanému usporiadaniu interagujúcich spinov vzhľadom k veľkosti interakcie medzi spinmi, vonkajšieho magnetického poľa, či teploty. Cieľom bakalárskej práce bude výpočet usporiadanosti a entanglovanej entropie, ktoré dajú odpoveď na otázku, ktorá z fraktálnych geometrií umožňuje vznik spontánnej magnetizácie resp. demagnetizácie.

  Bližšie info u školiteľa a tiež
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fractals_by_Hausdorff_dimension
 2. Kvantový marginálny problém pre termálne stavy
  školiteľ: Mario Ziman (mario.ziman@savba.sk)
  Budeme uvažovať systém zložený z N častí.