Rozhovor: Kvantová informatika sa robí (aj) na Slovensku

Prof. RNDr. Vladimír Bužek,DrSc.

IW: Skúsme na začiatok vysvetliť, čo je to kvantová informatika a čím sa zaoberá váš výskum?

To, čo robíme na našom pracovisku v Slovenskej akadémii vied, je súčasťou širokej výskumnej iniciatívy, v ktorej sú zaangažované univerzity a výskumné laboratóriá v Európe, v Spojených štátoch, v Japonsku i v Austrálii.

Je to výskum založený na Landaurovej paradigme, že informácia je fyzikálna, a preto akékoľvek spracovanie informácie je fyzikálny proces. Z toho vyplýva, že zákony fyziky jednoznačne determinujú, čo sa dá, respektíve čo sa nedá s informáciou robiť. V našom „makroskopickom“ svete platia princípy klasickej fyziky. Tie určujú charakter spracovania informácie, tak ako ho poznáme dnes. Determinujú vlastnosti logických hradiel, určujú, ako sa môže „klasická“ informácia prenášať, spracovať, kopírovať atď.

Zákony klasickej fyziky však majú obmedzenú platnosť. Dajú sa aplikovať  na „makroskopickej“  úrovni. Všetky súčasné procesory sú „klasické“ v tom zmysle, že narábajú s informáciou, ktorá je kódovaná v bitoch, a procesy spracovania a prenosu informácie sú riadené zákonmi klasickej fyziky.

Tí, ktorí poznajú Moorov zákon, vedia, že každých 18 až 20 mesiacov sa zdvojnásobuje počet tranzistorov v integrovaných obvodoch. Ak extrapolujeme tento proces miniaturizácie, zistíme, že približne o 15 rokov by sa jeden bit informácie mal kódovať na úrovni individuálnych atómov. Na tejto úrovni však už platia zákony kvantovej fyziky, ktoré determinujú aj pravidlá spracovania informácie. Jednou z veľkých prekážok, ktorá sa zdala priam neprekonateľným problémom, je prítomnosť kvantového šumu. Ide o inherentný kvantovomechanický šum, ktorého sa nevieme „zbaviť“  a ktorý musíme akceptovať, pokiaľ chceme uvažovať o spracovaní informácie na základe zákonov kvantovej fyziky. Na druhej strane tie isté zákony umožňujú využiť vlastnosti kvantových objektov na veľmi efektívne spracovanie informácie. Typickým príkladom je tzv. princíp superpozície, podľa ktorého sa kvantové objekty súčasne môžu „nachádzať“ v mnohých stavoch. Keby sme si teda predstavili atóm, ktorého jeden stav reprezentuje logickú nulu a iný jeho stav logickú jednotku, potom podľa kvantovej teórie sa atóm môže súčasne nachádzať v oboch týchto stavoch. Takáto superpozícia logickej nuly a jednotky sa na rozdiel od klasického bitu nazýva q-bit (quantum bit). Nuž a ak si predstavíme celý register kvantových bitov, ktorý sa môže nachádzať v superpozícii všetkých možných vstupných stavov, potom pochopíme potenciál kvantového paralelizmu, ktorý, zdá sa, môže spôsobiť revolúciu v našich predstavách o tom, čo je a čo nie je riešiteľné. Klasická predstava o triedach zložitosti sa môže dramaticky zmeniť. Výskum v oblasti kvantového spracovania informácie je stále iba v počiatkoch, napriek tomu sa doň vkladajú veľké nádeje. Medziiným sa uvažuje o kvantovom procesore, ktorý by bol schopný  faktorizovať 128-bitové číslo za 30 sekúnd. Budúcnosť tohto projektu je nejasná, motívy sú však prozaické a veľmi lákavé. Takýto kvantový procesor by bol účinným nástrojom na dešifrovanie kryptografických kľúčov, distribuovaných pomocou protokolu RSA.

Je zaujímavé, že zákony kvantovej fyziky na jednej strane aspoň v teoretickej rovine poskytujú nástroj na dešifrovanie najpoužívanejšieho kryptografického protokolu. Na druhej strane zákony kvantovej fyziky umožňujú kryptografické kľúče posielať naozaj bezpečne s využitím relácie neurčitosti, ktorá je typická pre kvantové systémy. Alternatívne možno využiť tzv. kvantové prepletenie, t. j. kvantové korelácie, ktoré nemajú klasický analóg. Kvantové zariadenia na distribúciu kryptografických kľúčov už existujú a dokonca sú komerčne prístupné (pozri www.idquantique.com alebo www.magiqtech.com). Iným komerčným využitím kvantovej neurčitosti je zatiaľ najlepší generátor náhodných čísel, ktorý sa dodáva ako karta do obyčajného pécečka.

Kvantová fyzika teda otvára nové možnosti na spracovanie a prenos informácie. Táto oblasť výskumu sa nazýva kvantová informatika. Naša skupina participuje na výskume niektorých špecifických problémov, spojených so spracovaním kvantovej informácie. Snažíme sa pochopiť, kde sú hranice rôznych transformácií nad informáciou, ktorá je zakódovaná v stavoch kvantových systémov. Konkrétne v súčasnosti sa venujeme opisu univerzálnych programovateľných kvantových procesorov, t. j. kvantových zariadení, v ktorých stav jedného kvantového systému (programového registra) determinuje charakter transformácií druhého kvantového systému (dátového registra). Popri tomto študujeme kvantové náhodné kráčania alebo charakter kvantových korelácií v mnohočasticových systémoch a ich možné využitie pri prenose informácie (viac sa o našich aktivitách dozviete na www.quniverse.sk).

IW: Ako ste sa vlastne dostali do týchto projektov? Ako to, že v Európe akceptovali slovenský vývojový tím?

V lete 1990 som odcestoval do Londýna, kde som pracoval v skupine profesora Petra L. Knighta v Imperial College. Vtedy bol jedným z doktorandov P. Knighta Artur Ekert, ktorý v tom čase  navrhol využiť nelokálnosť kvantovej teórie (mimochodom, vlastnosť kvantovej teórie, s ktorou sa nevedel vyrovnať Albert Einstein) na prenos kryptografických kľúčov. Konkrétne v kvantovom svete sa môžu dva objekty nachádzať v takom spoločnom stave, že ich individuálne stavy sú úplne náhodné, ale spoločný stav je jasne determinovaný. Každý z objektov sa pred tým, ako sa premeria, môže nachádzať v ľubovoľnom stave s rovnakou pravdepodobnosťou. Meraním sa však stav meraného objektu jednoznačne determinuje. Z nelokálnosti kvantovej teórie vyplýva, že i druhý, nemeraný objekt sa meraním prvého objektu dostáva do veľmi špecifického stavu, ktorý je jednoznačne korelovaný so stavom prvého objektu. Nuž a túto vlastnosť kvantových systémov využil Artur na navrhnutie úplne nového kryptografického protokolu, ktorý je de facto absolútne bezpečný. Diskusie s Arturom Ekertom, ktorý je dnes profesorom v Cambridge, boli pre mňa prvým kontaktom s kvantovou teóriou spracovania informácie. Sám som sa začal zaujímať o problém optimálnej rekonštrukcie stavov kvantových systémov z neúplných experimentálnych dát. Neskôr v spolupráci s profesorom Markom Hillerym z Hunter College v New Yorku sme analyzovali problém kopírovania kvantovej informácie. Spolu sme navrhli prvý kryptografický protokol založený na mnohočasticových kvantových koreláciách, opísali sme univerzálne kvantové NOT hradlo, na ktorého experimentálnej realizácii som spolupracoval so skupinou profesora DeMartiniho v Ríme.  

Samozrejme, trvalo dlho, pokiaľ sa mi podarilo založiť v Bratislave skupinu venujúcu sa výskumu kvantovej informácie. Do istej miery tak ako všetko aj môj záujem o kvantovú informáciu bol súhrou náhod. Samozrejme, že založenie výskumnej skupiny už bolo výsledkom sústredeného úsilia a práce, ktorá vyústila do našej účasti vo viacerých európskych projektoch.

IW: Pracujete teda na viacerých projektoch, financovaných zo zdrojov Európskej únie. Čo je cieľom tohto európskeho programu?  

V kontexte výskumných aktivít podporovaných zo zdrojov Európskej únie existuje program Future and Emerging Technologies, čo by sa dalo interpretovať ako výskum v oblasti budúcich a vznikajúcich technológií. V rámci tohto programu je jeden podprogram, prostredníctvom ktorého sú financované projekty zamerané na kvantové spracovanie a prenos informácie. Naša skupina v ostatných piatich rokoch participovala na deviatich takýchto projektoch, pričom dva priamo koordinujeme. Jednou z veľkých výhod takýchto projektov je, že máme možnosť úzko spolupracovať s mnohými výskumnými skupinami v Európe, a to nielen s teoretikmi, ako sme my, ale aj s experimentátormi. Toto je pre nás úplne nová skúsenosť – analyzovať výsledky experimentálnych skupín alebo sa priamo podieľať na návrhu experimentov, na verifikácii teoretických modelov.

IW: Toto však patrí skôr do základného výskumu. Existuje predstava o praktickom využití projektov?

V spolupráci s Dr. Jasonom Twamleym z Írskej národnej univerzity v Maynooth sme pripravili návrh veľkého projektu s rozpočtom 600 miliónov korún, na ktorom participuje 36 výskumných pracovísk v Európe, Austrálii a v Spojených štátoch. Cieľom projektu je využiť existujúce vedomosti o kvantovej informácii na „praktické“ účely. Je to veľmi netriviálna úloha. Cieľom projektu je okrem iného experimentálna realizácia kvantovej pamäte a kvantového repeatera. Uvidíme, čo sa nám podarí. Zatiaľ však projekt nemáme schválený, a tak je predčasné hovoriť o detailoch. Ako som už povedal, praktické aplikácie kvantových informačných technológií sú už dnes komerčne prístupné. Navyše nie vždy je cieľom základného výskumu konkrétna aplikácia výsledkov. Poznanie má svoju nezameniteľnú hodnotu.

IW: Toto je asi jeden z mála príkladov, ako sa dá robiť veľká veda aj na Slovensku. Možno túto skúsenosť zovšeobecniť a načrtnúť, ako na to aj v iných oblastiach vedy?  

Možno som naivný, ale úprimne verím, že na Slovensku máme predpoklady na to, aby sme robili kvalitný výskum. Musím zdôrazniť, že väčšina mojich kolegov nesúhlasí s takýmto priamočiarym optimizmom. Napriek tomu si myslím, že „veľká“ veda sa dá robiť aj v našich podmienkach. Samozrejme, človek sa musí nesmierne snažiť a musí mať aj trochu šťastia. Jednou z ciest, ako byť úspešný, je participovať na projektoch, ktoré sú financované zo zdrojov mimo Slovenska. Nie je to jednoduché, neraz sa treba prispôsobiť požiadavkám toho, kto projekt financuje.  
Ťažko budem tvrdiť, že môj výskum je zaujímavý, keď oň nikto nemá záujem. Tu treba urobiť istý kompromis – preorientovať  sa na výskum, na ktorý sú k dispozícii finančné zdroje. Súčasne je veľmi dôležité byť aktívny pri formulovaní priorít výskumu. Predovšetkým pri formulovaní európskej vednej politiky by sme sa mali viac presadzovať.

Nie je to jednoduché, ale nemáme na výber. Je zrejmé, že v oblasti vednej politiky musíme byť oveľa aktívnejší. Musíme jasne formulovať priority výskumu, zabezpečiť rozumné financovanie z domácich zdrojov a vytvoriť priaznivé podmienky na získavanie prostriedkov zo zahraničia, predovšetkým zo zdrojov EÚ. Musíme si uvedomiť, že výskum, ktorý sme schopní na Slovensku robi, je dostatočne zaujímavý a konkurencieschopný.

IW: To však vyžaduje, aby vedec vedel súčasne robiť aj osvetu na získavanie prostriedkov na presadzovanie svojich programov, bol súčasne aj manažérom, aby vedel tie prostriedky rozdeliť a spravovať.

Toto je dosť problém. Obrazne povedané, dnes je vedec nielen scenáristom, ale aj režisérom, hercom, sám obsluhuje prepadlisko, oponu, robí si hudobný sprievod...

IW: A nakoniec si musí aj zatlieskať... 

(Smiech...) Naozaj je neuveriteľné, koľko profesií dnes vedci musia zvládnuť. Okrem tej svojej vedy musí byť vedec schopný zaujímavo spísať výsledky svojej práce, musí vedieť pripraviť pútavú prednášku, musí ju vedieť prezentovať, musí ovládať cudzie jazyky, musí byť schopný pripraviť výskumný projekt a následne ho manažovať. Nesmie sa zľaknúť bruselskej byrokracie. Niekedy je to zábava, niekedy je to únavné, ale je isté, že je to nevyhnutné.

IW: Určite by vám pomohlo, keby túto vedľajšiu činnosť robila za vás nejaká agentúra.

Skôr či neskôr sa takéto agentúry nájdu. Zatiaľ veľmi pozitívne hodnotím fakt, že na Slovensku vznikla Agentúra pre vedu a techniku. Pomaly sa vytvára štandardné zázemie výskumnej práce. Bezradnosť počiatku deväťdesiatych rokov je už za nami. Stále však treba mnohé spraviť.

IW: A teraz prejdime tak trochu k filozofickým  témam. Skúsme vysloviť názor, či je možné zvonka ovplyvňovať vedu, či možno ľudské poznanie nejakým spôsobom obmedzovať a brzdiť.  
 
Ak existuje možnosť niečo spraviť či objaviť, niekto to určite spraví a objaví. Preto si myslím, že zákazy vo výskume sú naivné. Skôr je veľmi dôležité  aby aplikácie poznatkov podliehali jasne formulovaným etickým princípom a aby sa vytvorili účinné mechanizmy na kontrolu využitia poznatkov vedy. Poznanie ľudstvo obohacuje. Zneužitie poznania však môže predstavovať vážnu hrozbu. Typickým príkladom je výskum v oblasti atómovej fyziky, ktorý na jednej strane vyústil do konštrukcie a použitia atómových zbraní. Na druhej strane výskum štruktúry atómu inicioval závratné zmeny v našom poznaní sveta, vedúce k formulovaniu kvantovej teórie, ktorá je asi najväčším intelektuálnym počinom ľudstva. Mimochodom, veľmi nepriamym, ale predsa len produktom aktivít fyzikov je aj vznik world-wide-webu, teda internetu v tej forme, ako ho dnes poznáme. Tim Berners-Lee pracoval v CERN-e (Európskom centre pre jadrový výskum), kde sa snažil vytvoriť vhodné užívateľské prostredie pre fyzikov, ktorí spracúvali experimentálne dáta. A opäť si môžeme položiť otázku, či je táto nová forma prístupu k informáciám dobrá alebo zlá. Je veľa ľudí, ktorí vám povedia, že internet neobohacuje ľudstvo, naopak, prispieva k istej degenerácii. Ale je tu, vznikol a treba vymyslieť pravidlá, aby sme sa vyhli prípadným negatívnym dôsledkom.   

IW: Myslíte, že možno implementovať známe Asimovove tri zákony robotiky do rôznych oblastí, napr. aj do genetiky, do klonovania, bezpečnostných sledovacích systémov?

Neviem, či je to možné, ale musíme sa o to aspoň snažiť. Pokiaľ to viem posúdiť, tie tri zákony vytvárajú predpoklady na to, aby sa ľudstvo nestalo otrokom výtvorov svojich intelektuálnych aktivít. Či sa to podarí, neviem. Výskum a hľadanie nových poznatkov je hra s otvoreným koncom. Neviem, či nedoplatíme na vlastnú zvedavosť. Nie je to vylúčené. Preto musíme dbať na to, aby sme neredukovali naše aktivity iba na intelektuálne dobrodružstvo. Život je aj o čomsi inom.

IW: Ďakujem pekne za rozhovor.

Za Infoware sa zhováral Martin Drobný        

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. (1957) vedie Centrum pre výskum kvantovej informácie pri Fyzikálnom ústave SAV. Zaoberá sa opisom programovateľných kvantových procesorov a analýzou fyzikálnych systémov vhodných na spracovanie informácie. Je spoluautorom množstva prác z kvantovej fyziky, ktoré majú charakter vedeckých objavov. Dvakrát ho vyhlásili za vedca roka v SR. Je emeritným profesorom na Národnej írskej univerzite v Maynooth a profesorom Masarykovej univerzity v Brne. Ako hosťujúci profesor pôsobil na univerzitách v Anglicku, Japonsku, Južnej Kórei, Austrálii, Čile a USA.